Všeobecné podmínky používání pro www.testovanipneumatik.com

§ 1.Poskytovatel služby a kontakt

Poskytovatelem služby www.testovanipneumatik.com je

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Kontaktní údaje

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (po-pá 7-22 hod.)
Telefax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Informace o firmě

Předseda dozorčí rady: Rainer Binder
Představenstvo: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Sídlo společnosti: Hannover
Rejstříkový soud: AG Hannover HRB 58026
DIČ: DE 812759861

§ 2 Platnost

(1) www.testovanipneumatik.com se zaměřuje na spotřebitele a jiné osoby, které se chtějí informovat na Internetu o pneumatikách. Uživatelé stránky dostávají bezplatné recenze a hodnocení k pneumatikám pro automobily a motocykly.

(2) Tyto Všeobecné podmínky používání platí ve znění aktuálním k okamžiku použití (pro neregistrované uživatele) www.testovanipneumatik.com a k okamžiku registrace (pro registrované uživatele).

(3) Použitím stránky www.testovanipneumatik.com, příp. služeb nabízených na této stránce uživatel vyjadřuje plný souhlas s používáním této stránky a s platnými podmínkami používání.

§ 3 Vlastní obsah

Společnost Delticom AG odpovídá za vlastní obsah, který lze zobrazit v rámci nabídky na www.testovanipneumatik.com, podle obecných zákonů. Platí omezení odpovědnosti podle § 10 těchto podmínek používání.

§ 4 Cizí obsah

(1)  Společnost Delticom AG poskytuje uživateli možnost zveřejnit na www.testovanipneumatik.com určitý obsah, aby si ho mohli jiní uživatelé zobrazit. Tato možnost se poskytuje zásadně bezplatně, výjimky vyžadují zvláštní dohodu. K tomuto obsahu patří (v následujícím textu „uživatelský obsah“):

- hodnocení pneumatik

- recenze

- obrázky

- videa

(2) Zveřejnění uživatelského obsahu není žalovatelné, ani ho nelze jinou formou vynucovat nebo požadovat. Neexistuje právo na zveřejnění uživatelského obsahu.

(3) Zveřejnění uživatelského obsahu na www.testovanipneumatik.com nepředstavuje právně závazné vyjádření nebo konstatování, hodnocení nebo doporučení společnosti Delticom AG, ale pouze odráží názory uživatelů. Společnost Delticom AG si uživatelský obsah nepřivlastňuje a neodpovídá za správnost, aktuálnost a/nebo úplnost tohoto obsahu.

(4) Společnost Delticom AG není povinna ani schopna obsáhle kontrolovat a sledovat zákonnost uživatelského obsahu. Je-li společnost Delticom AG upozorněna na porušení zákona a/nebo protiprávní jednání, učiní vše nezbytné k odstranění porušení. Další podrobnosti jsou upraveny v § 5 níže.

§ 5 Autorská práva a poskytnutí práv

(1) Obsah/data zveřejněná na www.testovanipneumatik.com (např. produkty, značky, loga, firemní značky, informace, zprávy, obrázky, videa) mohou být právně chráněna.

Uživatel poskytuje společnosti Delticom AG bezplatně právo na ukládání, rozmnožování a zpracovávání jím vloženého obsahu všemi v současnosti známými způsoby použití a zhodnocení a právo obsah zveřejňovat na libovolném místě www.testovanipneumatik.com nebo v jiných elektronických informačních a komunikačních médiích provozovaných společností, zejména ho veřejně zpřístupňovat a jiným způsobem reprodukovat. Uživatel uděluje společnosti Delticom AG právo licencovat uživatelský obsah přidruženým společnostem.

(2) Poskytnutí práv na uživatelský obsah platí v zásadě časově neomezeně. Uživatel může poskytnutí práv kdykoliv odvolat smazáním obsahu.

(3) Uživatel zaručuje, že je plně oprávněn udělit společnosti Delticom AG práva ve výše uvedeném rozsahu.

(4) Pokud existuje podezření, že na www.testovanipneumatik.com dochází k porušení autorských práv, informujte nás prosím neprodleně na adrese info@delti.com, aby společnost Delticom AG mohla tuto skutečnost ověřit a případně provést opatření k vyloučení protiprávního jednání. Společnost Delticom AG si vyhrazuje právo zablokovat a/nebo trvale odstranit uživatelský obsah a uživatelské profily.

Společnost Delticom AG je kromě toho oprávněna

- používat obsah za účelem online reklamy pro své vlastní nabídky a pro nabídky přidružených společností,

- licencovat právo k používání třetím stranám, pokud to použití obsahu na online platformách třetích stran vyžaduje.

§ 6 Vkládání uživatelského obsahu

(1) Požadavky na publikování uživatelského obsahu se vztahují na registrované i neregistrované uživatele.

(2) Uživatel se zavazuje nevkládat žádný obsah, který:

- poškozuje práva třetích stran, např. autorská práva, práva z ochranných známek, patentová práva, práva z obchodních značek nebo ochranu uměleckého výkonu, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobních údajů nebo vlastnická práva.

- je urážlivý, vyhrožující, donucovací, hanobící, oslavující násilí,

- je pornografický, ohrožující děti a mládež, rasistický, podněcující k národnostní nenávisti nebo jinak trestně stíhatelný / protiprávní,

- je nepravdivý.

(3) Minimální věk pro vkládání uživatelského obsahu činí 18 let.

(4) Uživatelům není dovoleno šířit prostřednictvím www.testovanipneumatik.com reklamu pro jiné uživatele nebo třetí strany. To se vztahuje i na vkládání příslušných odkazů. Pozitivní prezentace produktů se nepovažuje za reklamu v tomto smyslu, když produkty odpovídají § 6 odst. 5.

(5) Hodnocení pneumatik (včetně vyjádření v uživatelských profilech, komentářích k obrázkům, obrázcích, videích) uživatele musí splňovat následující požadavky. Uživatel

- musí zajistit správné přiřazení svého hodnocení k příslušné pneumatice

- smí odeslat hodnocení jen tehdy, když sám používá hodnocenou pneumatiku, 

- musí poskytovat pravdivé údaje k pneumatikám, jejich užitným a jízdním vlastnostem nebo jiným skutečnostem / událostem, 

- nesmí zveřejňovat žádný obsah za úplatu nebo nepeněžité výhody,

- nesmí odeslat hodnocení, příp. vložit obrázek, když je zaměstnancem, vlastníkem nebo provozovatelem výrobce hodnocené pneumatiky nebo jedná v jeho pověření. To stejné platí pro zaměstnance podniků, které jsou s výrobcem hodnocené pneumatiky ekonomicky spjati, a pro osoby jimi pověřené,

- nesmí odeslat hodnocení , u kterých je v popředí hanobení výrobce nebo společnosti Delticom AG nebo která slouží přednostně jinému účelu, než je odeslání věcného a neutrálního hodnocení pneumatiky

- nesmí vkládat obrázky a videa, ve kterých jsou vyobrazeny identifikovatelné osoby nebo ke kterým nevlastní žádná práva,

§ 7 Ochrana osobních údajů

(1)  Osobní údaje, které uživatel poskytne prostřednictvím www.testovanipneumatik.com, se používají v souladu s aplikovatelnými ustanoveními na ochranu osobních údajů i našeho platného prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení lze  vyvolat zde.

(2) Načítání, ukládání a předávání osobních údajů jiných uživatelů za jiným účelem než použití nabídky v souladu s určením je zakázáno. Uživatelé nakládají s osobními údaji, které jsou jim známy nebo které se dozvěděli, zásadně jako s důvěrnými informacemi, pokud nebyly údaje samotné zveřejněny subjektem údajů.

§ 8 Zproštění

Uživatel se zavazuje zprostit společnost Delticom AG všech nároků třetích stran včetně přiměřených nebo zákonem stanovených nákladů za právní obhajobu založených na zaviněném porušení povinností uživatele nebo záruky. Uživatel zajistí společnosti Delticom AG podporu při čelení takovým nárokům, především poskytnutím všech informací potřebných pro obhajobu.

§ 9 Registrace

(1) Založení uživatelského účtu (registrace) je možná pro všechny uživatele kdykoli bezplatně.

(2) Pro registraci na www.testovanipneumatik.com musí dosáhnout uživatel minimálního věku 18 let. 

(3) Každý uživatel se zavazuje uvést v rámci své registrace správné a úplné údajů a neporušit práva třetích stran. K porušení práv třetích stran dochází mimo jiné v případě, že se použijí osobní údaje nebo jiné informace třetích stran bez jejich souhlasu, např. jméno nebo e-mailová adresa. Vícenásobná registrace je nepřípustná. Registrovaní uživatelé mohou kdykoli nechat změnit nebo aktualizovat přihlašovací informace.

(4) Registrovaní uživatelé odpovídají za důvěrné nakládání s přístupovými informacemi, které jim byly sděleny nebo které zvolili (především s heslem). Každý registrovaný uživatel je povinen neprodleně společnost Delticom AG informovat v případě ztráty nebo neoprávněného použití přístupových informací uživatele. Společnost Delticom AG je oprávněna zablokovat přístup k uživatelskému účtu na www.testovanipneumatik.com, pokud existuje podezření, že heslo používá neoprávněná třetí strana; uživatele o této skutečnosti informuje.

(5) V případě porušení podmínek používání může společnost Delticom AG smazat uživatelem vložený nebo jinak jemu přiřaditelný obsah a informace. Dále může společnost Delticom AG vyloučit uživatele z používání nabídky, a to dočasně nebo trvale.

(6) Při úmyslném porušení těchto podmínek používání nese uživatel mimo to vůči společnosti Delticom AG odpovědnost za náhradu všech takto vzniklých přímých a nepřímých škod, i majetkových škod, z moci zákona. Všechny ostatní nároky zůstávají vyhrazeny.

(7) Uživatelský účet je možné kdykoli zrušit bez dodržení lhůty vymazáním účtu nebo zasláním e-mailu společnosti Delticom AG.

(8) Společnost Delticom AG si vyhrazuje právo ukončit registraci ve lhůtě dvou týdnů bez udání důvodů. Právo okamžité výpovědi ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Za závažný důvod se pokládá především porušení povinností uvedených v těchto podmínkách používání.

(9) V případě vypovězení nebo jiného ukončení smlouvy je společnost Delticom AG oprávněna zablokovat nebo vymazat uživatelský obsah vložený uživatelem. Povinnost k používání nebo zablokování neexistuje.

§ 10 Ručení/odpovědnost ze strany společnosti Delticom AG

(1) Společnost Delticom AG neručí za úplnost, aktuálnost, správnost, zákonnost nebo jinou kvalitu informací poskytnutých na www.testovanipneumatik.com. Společnost Delticom AG nabízí tyto informace pouze pro orientaci uživatelů. Společnost Delticom AG nenese odpovědnost za to, že jsou uživatelé skutečnými držiteli práv ke zveřejněnému uživatelského obsahu.

(2) Kromě toho nenese společnost Delticom AG odpovědnost za to, že obsahy zobrazované na www.testovanipneumatik.com neobsahují viry nebo jiné vlastnosti se škodlivým nebo destrukčním dopadem. Za ochranu svých IT systémů odpovídá sám uživatel.

(3) Společnost Delticom AG při smluvních nebo mimosmluvních nárocích ručí pouze za škody vzniklé úmyslným jednáním nebo jednáním v hrubé nedbalosti a za škody vzniklé porušením takových povinností z mírné nedbalosti, které teprve umožňují řádnou realizaci smlouvy uzavřené s dotčeným uživatelem nebo na jejichž plnění proto smí smluvním partner spoléhat (základní povinnosti). V posledním uvedeném případě je ručení omezeno na předvídatelné, smluvně typické škody v době uzavření smlouvy. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí při újmách na životě a zdraví, v rozsahu aplikace Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku i v případě převzetí výslovných záruk.

§ 11 Poskytování přístupu k webovým stránkám

 (1) Společnost Delticom AG neručí za nepřerušenou použitelnost nebo dostupnost nabídek na www.testovanipneumatik.com a především nenese odpovědnost za technicky podmíněné prodlevy, přerušení nebo výpadky.

(2) Společnost Delticom AG si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny, doplnění nebo vymazání poskytnutých informací nebo www.testovanipneumatik.com úplně nebo částečně zablokovat, změnit, doplnit, vymazat nebo zveřejnění dočasně přerušit nebo s konečnou platností zrušit.

(3) Je zakázán každý pokus narušovat správné fungování stránek www.testovanipneumatik.com, např. pokusem obejít funkce zabezpečení, provádět úpravy na počítačových systémech, serverech, směrovačích nebo jiných zařízeních připojených k internetu, získat k nim neoprávněný přístup nebo funkci těchto systémů/zařízení jakýmkoli způsobem narušovat.

(4) Delticom neručí za ztráty dat

§ 12. Aplikovatelné právo, soudní příslušnost a ostatní

(1) Delticom může uživateli poskytovat sdělení a prohlášení e-mailem, faxem nebo dopisem, pokud tuto skutečnost jinak neupravují VOP. Kromě toho může společnost Delticom zasílat uživateli sdělení do soukromé schránky www.testovanipneumatik.com registrovaného uživatele.

(2) Soudní příslušnost je podle sídla společnosti Delticom AG v Hannoveru.

(3) Platí německé právo s vyloučením mezinárodního práva soukromého a obchodního práva OSN.

§ 13 Salvátorská klauzule

Pokud bude některé ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neúčinné nebo později zanikne jeho právní účinnost, pak zůstane tímto nedotčena platnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení platí zákonné předpisy.