Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Všeobecné informace

1. Informace k získávání osobních údajů

V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje vztahující se k vám jako identifikované či identifikovatelné osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Správce údajů podle čl. 4 odst. 7 Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Delicom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Německo, Tel.: 49(0)511-87989280, e-mail: testovanipneumatik@delti.com, webové stránky: www.testovanipneumatik.com (dále jen „správce údajů“, viz také naše Impresum). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese datenschutz@delti.com nebo naší poštovní adrese s dodatečným údajem k adresátovi „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

Použití funkcí našich webových stránek je v zásadě možné bez zpracování osobních údajů. K (osobním) údajům, které jste nám technicky předali, si můžete přečíst níže příslušné informace a zásady. Pokud u jednotlivých funkcí naší nabídky využíváme služby námi pověřených poskytovatelů služeb nebo vaše údaje chceme používat k marketingovým účelům, budeme vás níže podrobně informovat o daných procesech. Na závěr uvedeme také stanovená kritéria doby uchovávání.

 2. Účely a právní základy zpracování

Pokud není popsáno nebo konkrétně uvedeno jinak, je účelem našich činností souvisejících se zpracováním osobních údajů sledování vlastních obchodních zájmů v rámci našeho podnikání.

Opíráme se o různé právní základy pro zpracování osobních údajů.

 • Pokud nám poskytnete souhlas s určitými procesy zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (dále jen „souhlas“).
 • Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k uzavření nebo splnění smlouvy, jejíž (potenciální) smluvní stranou je subjekt údajů, např. pokud se zaregistrujete pro tuto službu (platforma pro hodnocení) a zpracování údajů je potřebné pro poskytování služby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (dále jen „splnění smlouvy“).
 • Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, např. povinnost archivace v souladu s daňovými zákony, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.
 • Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. pokud by se návštěvník jednoho z našich skladů zranil a jeho údaje musely být předány lékaři a/nebo nemocnici, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.
 • Zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR přípustné v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, je-li nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů (dále jen „oprávněný zájem“). Za náš základní oprávněný zájem považujeme provádění podnikatelské činnosti s cílem zajištění pracovních míst našich zaměstnanců a prosperity a blaha našich podílníků. Tento zájem se také shoduje s oprávněnými zájmy podniků výslovně popsanými evropským zákonodárcem. Tak lze předpokládat oprávněný zájem, když existuje mezi subjektem údajů a firmou obchodní vztah, tedy subjekt údajů je zákazníkem správce, (bod odůvodnění 47, věta 2 GDPR) nebo se osobní údaje zpracovávají za účelem přímého marketingu.
 • Pokud zasíláme reklamu/obchodní sdělení e-mailem registrovaným uživatelům, kteří nám při své registraci sdělili e-mailovou adresu, za účelem marketingu vlastních podobných produktů a pokud jsme při získání údajů upozornili na tuto možnost použití a na právo odvolat kdykoli souhlas s takovýmto použitím osobních údajů, aniž by přitom vznikly jiné náklady než běžné náklady za doručení podle základních tarifů, opíráme se o § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (UWG).

 3. Vaše práva

Vůči nám můžete uplatnit následující práva ohledně osobních údajů týkajících se vaší osoby:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nebo právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost na zpracování osobních údajů z naší strany u dozorového úřadu. Vaše práva upravuje GDPR v kapitole 3. Příslušným dozorovým úřadem je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Dolní Sasko, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de.

 4. Podání námitky nebo odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání ovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů po jeho vyslovení.

Pokud opíráme zpracování vašich osobních údajů o zvážení zájmů, resp. pokud nejsou převáženy zájmy subjektu údajů, můžete podat námitku proti zpracování. To platí v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro splnění smlouvy s vámi, což objasníme při popisu funkcí níže. Při uplatnění práva podat námitku vás žádáme o uvedení důvodů, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat námi aplikovaným způsobem. V případě odůvodněné námitky přezkoumáme povahu věci, a buď ukončíme zpracování osobních údajů, resp. jej upravíme, nebo vám uvedeme přesvědčivé oprávněné důvody, na základě kterých budeme pokračovat ve zpracování.

Samozřejmě můžete kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům a analýze dat. O námitce proti zpracování údajů k marketingovým účelům nás můžete informovat pomocí kontaktních údajů uvedených v odst. 1.

 5. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Informace o našich zákaznících jsou pro nás důležité a pomáhají nám optimalizovat naši nabídku. Informace, které získáme, předáváme třetí straně výhradně v níže popsaném rozsahu:

Koncernové podniky: Delticom poskytuje osobní údaje (a údaje o uživatelích) za účelem realizace zakázky koncernovým podnikům a jejich dceřiným společnostem.
Tyto podniky buď podléhají tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo dodržují směrnice, které nabízejí minimálně takový stupeň ochrany jako toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poskytovatelé služeb: Pověřujeme jiné firmy a jednotlivé osoby plněním našich úloh. Příklady jsou mimo jiné: dodávky balíků, zasílání dopisů nebo e-mailů, realizace plateb (kreditní karty, trvalé příkazy a nákup na fakturu), péče o seznamy našich zákazníků, analýza našich databází, reklamní opatření a zákaznický servis. Tito poskytovatelé služeb mají přístup k osobním informacím, které potřebují pro plnění svých úloh. Nesmí je však použít k jiným účelům. Kromě toho jsou povinni s informacemi zacházet v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Poskytovatelé služeb mimo EU/EHP: Nemůžeme vyloučit, že naši subdodavatelé využívají další poskytovatele služeb v třetích zemích. Všichni naši poskytovatelé služeb jsou povinni v souladu s čl. 28 odst. 4 GDPR dodržovat a poskytovat dostatečné a přiměřené záruky ve smyslu č. 44 a násl. GDPR (předávání údajů do třetích zemí).

Někdy máte možnost zúčastnit se průzkumu a udělit nám souhlas s poskytnutím vašich údajů třetím stranám za účelem marketingových akcí. Jen když tuto možnost aktivně potvrdíte, poskytneme vaše údaje vybraným kooperačním partnerům nebo zašleme nabídky z pověření jiných firem. Pokud k tomu dojde, neobdrží tato firma vaše jméno ani adresu, či jiné informace identifikující vaši osobu. Průzkum a povolení poskytovat vaše údaje třetím stranám pro marketingové účely jsou na sobě nezávislé. To znamená, že marketingový průzkum můžete vyplnit, aniž byste dali souhlas k poskytování údajů, resp. i naopak, pokud si to tak budete přát. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR („souhlas“).

Ochrana společnosti Delticom a třetích stran: Zákaznické účty a osobní údaje o zákaznících sdělujeme, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, nebo pokud je takové poskytnutí potřebné, abychom mohli prosadit naše všeobecné obchodní podmínky nebo jiné dohody nebo pro ochranu našich práv i práv našich zákazníků a třetích stran. To zahrnuje výměnu údajů s firmami, které se specializují na prevenci a minimalizaci zneužívání a podvodů s kreditními kartami. Důrazně prohlašujeme, že v této souvislosti nedochází k žádnému poskytování údajů těmto firmám k ekonomickému využití, které by bylo v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Dobrovolné poskytování údajů: Po úspěšně poskytnutém hodnocení máte možnost se dobrovolně zúčastnit marketingového průzkumu, abychom mohli dále zlepšovat naše služby.
Příklad: Zaslání newsletteru pro spolupracující podniky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR („souhlas“).

 6. Kritéria pro ukládání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a ukládáme v souladu s právními základy uvedenými v tomto prohlášení. Pokud nejsou údaje již běžně potřeba k uzavření nebo plnění smlouvy, budou vymazány v souladu s příslušnou zákonnou lhůtou pro uchování. Existují např. povinnosti uchovávat údaje vyplývající z daňových zákonů a obchodního zákoníku po dobu 6, resp. 10 let podle § 257 obchodního zákoníku nebo § 147 daňového řádu.

Osobní údaje shromažďované a zobrazované v rámci recenze se ukládají do té doby, než recenzi smažete, zrušíte souhlas s používáním údajů nebo zrušíme službu. Pokud jsou recenze předmětem právního sporu (např. stížnost, porušení zákona o hospodářské soutěži nebo průmyslového práva, závažnost činu z trestně právního hlediska), jsou záznamy i vaše ostatní údaje uchovávány po dobu trvání právního sporu a v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami ještě po dobu dalších tří let od začátku následujícího roku. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

Pokud odpovídáte na otázky bez platně uzavřeného smluvního vztahu, ukládáme komunikaci po dobu tří let v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami, jestliže se nemusí dodržovat výše uvedené lhůty archivace stanovené daňovými zákony a obchodním zákoníkem. Uchovávání po dobu tří let se provádí v našem oprávněném zájmu pro zajištění právní obhajoby v případě uplatňovaných nároků na základě našich informací. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

 7. Newsletter

Nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho bezplatného newsletteru, např. na https://www.testovanipneumatik.com/web/pages/newsletter. Newsletter zasíláme pouze tehdy, pokud s tím souhlasíte nebo pokud to umožňuje zákon.

Abychom vyloučili, že někdo neoprávněně zadá cizí e-mailové adresy pro náš rozdělovník newsletterů, používáme metodu tzv. Double Opt In. Při tom obdržíte po provedeném přihlášení potvrzovací e-mail. Přihlašovací proces se protokoluje, abychom splnili naše dokazovací povinnosti stanovené zákonem.

Pokud nechcete dostávat newsletter, můžete nás kdykoli kontaktovat na https://www.testovanipneumatik.com/web/pages/newsletter, např. prostřednictvím kontaktního formuláře, a požádat o zrušení odběru nebo nám zaslat e-mail na adresu testovanipneumatik@delti.com. V budoucnosti to můžete jednoduše nastavit pomocí svého uživatelského účtu „Můj účet“.

Právním základem zpracování údajů v případě souhlasu je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. Pokud není k dispozici souhlas, je právním základem § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (UWG).

8. Změna v prohlášení o ochraně osobních údajů

Ze zákonných a/nebo vnitropodnikových organizačních důvodů mohou být v budoucnu nutné změny nebo úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, a to i krátkodobě. Vezměte prosím na vědomí vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

 II. Zpracování údajů u jednotlivých druhů použití

 1. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte webové stránky pouze k informačním účelům, tedy pokud se neregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, získáváme pouze osobní údaje odesílané vaším prohlížečem na náš server. Pokud si chcete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující data technicky nezbytná pro zobrazování webových stránek a zaručení stability a bezpečnosti:

 • IP adresa
 • datum a čas dotazu
 • rozdíl časového pásma ke GMT (Greenwich Mean Time)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • status přístupu / stavový kód HTTP
 • množství přenesených dat
 • webová stránky, ze které byl odeslán požadavek
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče

Kromě výše uvedených dat se při použití našich webových stránek ukládají na vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory ukládané na vašem pevném disku a přiřazené k vámi používanému prohlížeči, díky kterým subjekt, který cookie používá (v tomto případě naše společnost) získá určité informace. Cookies nemohou spouštět žádné programy ani přenést viry na váš. Slouží k tomu, aby internet byl více uživatelsky přívětivý a efektivní. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

 2. Navázání kontaktu

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme vámi sdělené údaje (e-mailová adresa, příp. jméno a tel. číslo), abychom mohli zodpovědět vaše otázky. Údaje vzniklé v této souvislosti mažeme, pokud již není nutné je ukládat, nebo omezíme zpracování, pokud se na údaje vztahují zákonem stanovené povinnosti archivace.

Pokud jste uživatel registrovaný u nás a máte např. otázky nebo stížnosti týkající se naší služby (platforma pro hodnocení), je právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR („splnění smlouvy“). Pokud nejste naším zákazníkem, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

 3. Další funkce a nabídky našich webových stránek

Kromě používání našich webových stránek k čistě informačním účelům nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využívat. K tomu musíte zpravidla zadat další osobní údaje, které použijeme pro poskytnutí dané služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

Ke zpracování vašich údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Vybíráme a pověřujeme je velmi pečlivě a jsou vázáni našimi pokyny.

Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme účasti na akcích, výherní hry, uzavření smluv nebo podobné služby. Bližší informace získáte při uvedení osobních údajů nebo v popisu nabídky.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás informovat o důsledcích této skutečnosti v popisu nabídky.

 4. Používání cookies

Tyto webové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a princip funkce vysvětlíme níže:

Dočasné cookies se automatiky vymažou, když zavřete prohlížeč. Sem patří především cookies relace (session cookies) Ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze přiřadit různé dotazy vašeho prohlížeče ke společné relaci. Takto lze znovu identifikovat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace jsou vymazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé cookies (persistent cookies) jsou automaticky vymazány po definované době, která se může podle cookie lišit. Cookies můžete v nastaveních svého prohlížeče kdykoli smazat.

Nastavení prohlížeče můžete podle svých přání a požadavků konfigurovat, např. odmítnout akceptovat cookies třetích stran nebo všechny cookies. Upozorňujeme na skutečnost, že případně nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek.

Používáme také cookies pro vaši identifikaci při následných návštěvách, pokud máte u nás účet, nebo k vyhodnocení efektivity marketingových opatření, např. pokud se na naši webovou prezentaci dostanete prostřednictvím webových stránek speciálního partnera nebo prostřednictvím speciální marketingové reklamy. Tyto cookies ukládáme až 30 dní.

Používané soubory flash cookies nejsou rozpoznány vaším prohlížečem, ale pomocí pluginu flash. Dále používáme objekty úložiště HTML5 (storage objects), které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají potřebná data nezávisle na vašem použitém prohlížeči a nemají automatické datum expirace. Pokud si nepřejete zpracování flash cookies, musíte instalovat odpovídající doplněk (Add-On). Pro prohlížeč Mozilla Firefox je k dispozici například na adrese https://addons.mozilla.org/de/firefox/, pro prohlížeč Google Chrome na adrese https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Používání objektů úložiště HTML5 můžete zabránit používáním prohlížeče v režimu soukromého procházení. Kromě toho doporučujeme pravidelně manuálně mazat cookies a historii prohlížeče.

 5. Používání uživatelských účtů Testovanipneumatik (správa vašich recenzí)

Můžete si dobrovolně vytvořit uživatelský účet. Tak můžete vedle dalších funkcí změnit své recenze, přidat kontaktní údaje k recenzi nebo smazat recenze. Navíc můžete ukládat svou interakci s Delticom.

Když se chcete registrovat pro uživatelský účet, získáme údaje jako uživatelské jméno, e-mailová adresa, příjmení, heslo, které si zvolíte a splňuje námi stanovené standardy pro zabezpečení, PSČ a stát, ve kterém žijete. Přihlašovací obrazovka je přednastavena tak, že se při zveřejnění recenze nezveřejňují žádné další osobní údaje.

Vaše poslední přihlašovací údaje s datem, dnem a časem se zobrazují a ukládají do té doby, než recenzi smažete, zrušíte souhlas s používáním údajů nebo zrušíme službu.

Při vytvoření účtu pod „Můj účet“ se vámi zadané údaje uloží odvolatelně. Všechny další údaje, včetně uživatelského účtu, můžete kdykoli smazat v sekci pro zákazníky. Právním základem pro používání je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

Údaje, které nám poskytnete, můžeme také zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo vám mohli zaslat e-maily s technickými informacemi.

 III. Cookies/webová analytika/online marketing založený na chování uživatelů

 1. Používání služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“ – textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat, jakým způsobem webovou stránku používáte. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Pokud byla na této webové stránce aktivována anonymizace IP adres, bude tato adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a posléze zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání této webové stránky pro účely vypracování zpráv o jejích aktivitách a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu jejímu provozovateli.

IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci nástroje Google Analytics není slučována s ostatními daty společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zakázat v příslušném nastavení vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů vygenerovaných souborem cookie o vašem využití této webové stránky (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto informací společností Google zablokovat tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. V důsledku toho jsou adresy IP zpracovávány ve zkrácené podobě, lze tak vyloučit identifikaci osob. Pokud by shromážděné údaje k vaší osobě umožnily identifikaci, okamžitě se tedy vyloučí a osobní údaje jsou okamžitě vymazány.

Nástroj Google Analytics používáme k analýze návštěvnosti a pravidelné optimalizaci naší webové stránky. Získané statistiky nám umožňují zlepšit naši nabídku a její design upravit tak, aby byl pro vás jako uživatele ještě zajímavější. Ve výjimečných případech, při kterých jsou předávány osobní údaje do USA, se vztahuje na společnost Google dohoda Štít ochrany soukromí uzavřená mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Informace k třetímu poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání služby: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics kromě toho pro analýzu návštěvnosti nezávisle na zařízení prováděnou prostřednictvím ID uživatele. Ve svém zákaznickém účtu můžete pod „Moje údaje“, „Osobní údaje“ deaktivovat Analýzu nezávisle na zařízení.

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics kromě toho pro analýzu návštěvnosti nezávisle na zařízení prováděnou prostřednictvím ID uživatele. Ve svém zákaznickém účtu můžete pod „Moje údaje“, „Osobní údaje“ deaktivovat Analýzu nezávisle na zařízení.

 2. Google Tag Manager

Používáme nástroj Google Tag Manager (GTM) od společnosti Google Inc. („Google“). Nástrojem lze spravovat měřicí kódy na webových stránkách prostřednictvím rozhraní. Google Tag Manager k tomu implementuje měřicí kódy. Nepoužívají se cookies ani se neshromažďují osobní údaje, GTM ale spouští další měřicí kódy, které případně mohou shromažďovat údaje. GTM tyto údaje ale nevyužívá. Provedla-li se na úrovni příslušné domény nebo cookies deaktivace, zůstává zachována pro všechny kódy sledování, pokud jsou implementovány nástrojem GTM. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem), abychom mohli naši službu vytvořit a představit jako maximálně uživatelsky přívětivou.

Informace k třetímu poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Na společnost Google se vztahuje dohoda Štít ochrany soukromí uzavřená mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Přehled k ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. Adobe Analytics (Omniture)

Naše webová stránka používá službu webové analytiky Adobe Analytics (Omniture) k analýze návštěvnosti a pravidelné optimalizaci naší webové stránky. Získané statistiky nám umožňují zlepšit naši nabídku a její design upravit tak, aby byl pro vás jako uživatele ještě zajímavější. Ve výjimečných případech, při kterých jsou předávány do USA osobní údaje, se vztahuje na společnost Adobe dohoda Štít ochrany soukromí uzavřená mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield), viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Adobe Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Je naším oprávněným zájmem optimalizovat naši službu pomocí analýzy uživatelů.

Pro vyhodnocení se ukládají cookies (bližší informace v odstavci 4 výše) na vašem počítači. Takto získané informace se ukládají na serverech, také v USA. Chcete-li blokovat ukládání cookies, upozorňujeme vás na skutečnost, že pak možná nebudete moci používat tuto webovou stránku v plném rozsahu. Blokování ukládání cookies je možné provést nastavením ve vašem prohlížeči nebo stisknutím tlačítka „Odhlásit“ na http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Tato webová stránka používá nástroj Analytics (Omniture) s nastaveními „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, která způsobí zkrácení vaší IP adresy o poslední oktet a její nahrazení generickou, tedy již nepřiřaditelnou, IP adresou. Tím je vyloučena možnost identifikace osob.

Informace k třetímu poskytovateli: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; Zásady ochrany osobních údajů: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Službu webové analytiky „Optimizely" společnosti Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA používáme k optimalizaci a inovaci naší webové prezentace. K tomu testujeme jednotlivé stránky – např. pro určení optimálního umístění obsahu a získání statistických dat. Žádné osobní údaje se přitom neshromažďují. Informace o vašem uživatelském chování při návštěvě této webové stránky se předávají společnosti Optimizely do USA, kde se ukládají na jejich serverech. Právním základem pro používání plug-inů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“). Je naším oprávněným zájmem optimalizovat naši službu pomocí analýzy uživatelů.

Informace k ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://www.optimizely.com/privacy/. Na společnost Optimizely se vztahuje dohoda Štít ochrany soukromí uzavřená mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/list. Nástroj Optimizely můžete deaktivovat podle propojeného návodu: https://www.optimizely.com/opt_out.